Chuyên mục thanh tra >> Kế hoạch thanh tra
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018, ngày 22 tháng 10 năm 2018, Đoàn Thanh tra Sở đã tiến hành công bố Quyết định Thanh tra số 201/QĐ-SDL của Giám đốc Sở Du lịch về việc thanh tra hành chính tại Trung tâm Thông tin Xúc...
Thực hiện Quyết định số 260/QĐ-SDl ngày 06/12/2017 của Giám đốc Sở Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2018. Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Du lịch, ngày 04/4/2018 Giám đốc Sở Du lịch đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-SDL...
Xem tin theo ngày