Tìm kiếm tin tức
Danh mục dự án đầu tư
Ngày cập nhật 20/10/2020

Ngày 05/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1107 /QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh”.

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

I

Phần công việc đã thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 01: Lập báo cáo đầu tư

Đã thực hiện

 

II

Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

1

Quản lý dự án

 

 

 

 

 

 

2

Thẩm định dự án đầu tư

 

 

 

 

 

 

3

Thẩm tra quyết toán

 

 

 

 

 

 

4

Thẩm định giá

 

 

 

 

 

 

5

Chi phí dự phòng

 

 

 

 

 

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

III

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 02: Lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán

Chỉ định thầu

 

Quý II/2020

Trọn gói

30 ngày

 
 

2

Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán

Chỉ định thầu

 

Quý II/2020

Trọn gói

15 ngày

 
 

3

Gói thầu số 04: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Chỉ định thầu

 

Quý II/2020

Trọn gói

40 ngày

 
 

4

Gói thầu số 05: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu

Chỉ định thầu

 

Quý II/2020

Trọn gói

30 ngày

 
 

5

Gói thầu số 06: Giám sát thi công

Chỉ định thầu

 

Quý II/2020

Trọn gói

Theo thời gian thực hiện gói thầu số 07, 08, 10

 
 

6

Gói thầu số 07: Mua sắm thiết bị

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2020

Trọn gói

90 ngày

 
 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

7

Gói thầu số 08:  Xây dựng phần mềm ngành du lịch

Chỉ định thầu

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2020

Trọn gói

150 ngày

 
 

8

Gói thầu số 09: Kiểm thử phần mềm ngành du lịch

Chỉ định thầu

 

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

 

Ngân sách tỉnh

 

9

Gói thầu số10: Xây dựng ứng dụng trên nền tảng di động về du lịch

Chỉ định thầu

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2020

Trọn gói

150 ngày

 

10

Gói thầu số 11: Kiểm thử phần mềm ngành du lịch

Chỉ định thầu

 

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

 

11

Gói thầu số 12: Số hóa dữ liệu du lịch

Chỉ định thầu

 

Quý II/2020

Trọn gói

90 ngày

 

12

Gói thầu số 13: Tập huấn sử dụng

Chỉ định thầu

 

Quý III/2020

Trọn gói

15 ngày

 
 
Sở Du  lịch chịu  trách nhiệm  tổ chức  lựa  chọn nhà  thầu  theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 11.927.194
Đang truy cập 7.857