Tìm kiếm tin tức
Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/11/2021

Ngày 03/8/2021, Sở Du lịch đã có Quyết định số 162/QĐ-SDL về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Quyết định này thay thế Quyết định số 69/QĐ-SDL, ngày 06/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở Du lịch

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH

Căn cứ vào Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Sở Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số: 117/2013/NĐ-CP, ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

Căn cứ vào Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Du lịch”.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 69/QĐ-SDL, ngày 06/4/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Du lịch, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Trưởng các phòng thuộc Sở, các đơn vị có liên quan và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung của Quy chế vui lòng xem file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.866
Đang truy cập 19.606