Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Công khai tài chính năm 2017
Ngày cập nhật 23/11/2018

Công khai tài chính năm 2017 của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm 2017

(Kèm theo Quyết định số 21 /QĐ-SDL  ngày02/02/ 2018 của  Sở Du lịch TT.Huế )

ĐV tính: triệu đồng

Số TT

Nội dung

Tổng số được giao

Tổng số đã phân bổ

Trong đó

VP Sở

TTTTXTDL

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

180.000 

 

180.000 

 

1

Số thu phí, lệ phí

 180.000

 

 180.000

 

1.1

Lệ phí

 150.000 

 

 150.000 

 

 

Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

 150.000

150.000 

 150.000

 

1.2

Phí  thẩm định khách sạn

30.000 

 

30.000 

 

 

Phí  thẩm định khách sạn

 30.000

30.000 

 30.000

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 72.000

108.000 

 72.000

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 72.000

 

 72.000

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 108.000 

 

 108.000 

 

3.1

Lệ phí

 81.000

 

 81.000

 

 

Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

  81.000 

 

  81.000 

 

3.2

Phí

  27.000 

 

  27.000 

 

 

Phí  thẩm định khách sạn

 27.000

 

 27.000

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

8.080.913

 

 4.620.736

 3.460.177

1

Chi quản lý hành chính

3.170.001

 

3.170.001

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.510.001 

 

2.510.001 

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

660.000 

 

660.000 

 

2

Chi Sự nghiệp du lịch

4.910.912 

 

1.450.735 

3.460.177 

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 834.177 

 

 

834.177 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 4.076.735

 

1.450.735 

2.626.000

 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2017

(Kèm theo Quyết định số21/QĐ-SDL ngày 02/02/2018 của Sở Du lịch )

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: 1.000 đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

A

Tổng số thu

1.356.099 

1.356.099 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

395.391

 395.391

 

 

 

1.1

Lệ phí

327.391  

327.391  

 

 

 

1

Lệ phí cấp thẻ HDV DL

327.391 

327.391 

 

 

 

1.2

Phí

   68.000 

    68.000 

 

 

 

 

Phí thẩm định KS

   68.000  

    68.000  

 

 

 

2

Thu từ nguồn tài trợ

 500.000

500.000

 

 

 

3

Thu khác

       460.708

       460.708

 

 

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

1.103.248 

1.103.248 

 

 

 

1

Chi từ nguồn thu phí được để lại

125.838 

125.838 

72.749 

 28.290

 

1.2

Chi quản lý hành chính

 125.838

 125.838

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 125.838

 125.838

72.749 

 28.290

 

2

Thu từ nguồn tài trợ

  500.000 

  500.000 

 

 

 

3

Thu khác

     477.410 

     477.410 

 13.386

 

 

C

Số thu nộp NSNN

  1.222.417 

  1.222.417 

 

 

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

  261.709 

  261.709 

 

 

 

1.1

Lệ phí

 196.434  

 196.434  

 

 

 

 

Lệ phí cấp thẻ HDV DL

  200.509 

  200.509 

 

 

 

 

Phí thẩm định KS

    61.200

    61.200

 

 

 

2

Thu từ nguồn tài trợ

 500.000

 500.000

 

 

 

3

Thu khác

           460.708 

        708 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 7.112.965

 7.112.965

2.476.205 

223.606 

 

1

Chi quản lý hành chính

2.992.427 

2.992.427 

1.767.302 

 131.299

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.449.740 

2.449.740 

 1.767.302

 39.023

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   542.687 

   542.687 

 

92.276 

 

2

Sự nghiệp du lịch

4.120.538

4.120.538

708.903 

92.307

 

2.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

834.177

834.177

591.048

21.535

 

2.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 3.286.361

 3.286.361

117.855 

70.772 

 

 

 

Theo: baodulich.net.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.696.603
Truy cập hiện tại 112