Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng công chức của Sở Du lịch năm 2020
Ngày cập nhật 08/12/2020

Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020;

Thực hiện Thông báo số 1451/TB-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2020.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 cụ thể như sau:

 

1. Số lượng tuyển dụng và vị trí việc làm:

Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm: Hành chính-Tổng hợp (Tổng hợp các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. Tham mưu theo dõi công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính.)

* Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với vị trí việc làm:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học xã hội và nhân văn loại khá trở lên.

- Có khả năng tổ chức quản lý và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác và nghiệp vụ hành chính.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực du lịch.

- Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Có khả năng lập kế hoạch công tác tháng, Quý và tổng hợp báo cáo định kỳ.

2. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, gồm:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ trình độ B của một trong năm ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng A trở lên.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Hồ sơ, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

a) Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP);

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

b) Thời hạn nộp hồ sơ: Kể từ 7h30 phút ngày 04 tháng 12 năm 2020 đếm 17h 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2021.

c) Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Tầng 4, Số 22 Tố Hữu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại cơ quan: 0234.3822355. Điện thoại di động: 0772481486 (Bà Huyền Tôn Nữ Hạnh Phước).

d) Trường hợp thí sinh dự tuyển đã là viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội và công an) và người làm công tác cơ yếu, nếu đăng ký dự thi phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác, làm việc có văn bản đồng ý cho phép đăng ký dự tuyển công chức.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6. Nội dung, hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

6.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 môn thi.

- Môn Kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

- Môn Ngoại ngữ: Gồm 30 câu hỏi của một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung quốc. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

- Môn Tin học: Gồm 30 câu hỏi kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi: 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

b) Miễn thi Môn Ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn thi Môn Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng môn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cả 3 môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

6.2. Vòng 2. Phỏng vấn Môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Thang điểm: 100 điểm.

c) Thời gian: 30 phút.

7. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

d) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

đ) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển đồng thời quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề cùng vị trí.

8. Thời gian tổ chức thi tuyển

8.1. Thời gian tổ chức: Sở Nội vụ sẽ thông báo sau.

8.2. Địa điểm tổ chức dự kiến: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, số 82 đường Hùng Vương, thành phố Huế.

Sở Du lịch thông báo để các cá nhân có nhu cầu đăng ký thi tuyển.

Đính kèm thông báo tuyển dụng số 1123/TB-SDL, ngày 07/12/2020 của Sở Du lịch./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Hà Giang
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.252.797
Đang truy cập 15.365