Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2022 của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/03/2022

Ngày 28/12/2021, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 1521/KH-SDL về việc thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2022. Theo đó, Kế hoạch xác định đưa cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là chương trình trọng điểm trong công tác của Sở Du lịch năm 2021-2025  nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  của Sở Du lịch về việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh; phấn đấu hoàn thành việc chuyển đổi số, tạo nền tảng để vận hành chính quyền số.

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh đặt ra 11 mục tiêu. Bao gồm

1. Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn theo đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Phấn đấu 100% VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành được giao rà soát tiến hành đúng tiến độ nhằm bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

3. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch; 100% TTHC được chuẩn hóa và cập nhật công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; được tích hợp, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

4. 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù). Tỷ lệ TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt tối thiểu 20%.

5. 100% TTHC của tỉnh có đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (trừ một số TTHC đặc thù) và tích hợp công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40%.

6. Đảm bảo cơ quan chuyên môn thuộc Sở Du lịch (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch) được rà soát, sắp xếp lại tổ chức theo quy định khung của Chính phủ.

7. Đảm bảo bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm được phê duyệt; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định.

8. 100% hoạt động quản lý nhà nước sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với Quốc gia trong các hoạt động quản lý nhà nước (trừ các văn bản Mật theo quy định).

9. Phấn đấu 80% người dân và doanh nghiệp có đủ điều kiện tham gia hệ thống Chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh được xác thực định danh điện tử thông suốt hợp nhất từ hệ thống Trung ương.

10. Tiếp tục thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng CNTT, quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử.

11. Phấn đấu Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) của Sở Du lịch duy trì ổn định trong nhóm 10 Sở, ban, ngành của tỉnh; Chỉ 3 số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc vào nhóm trên của “Nhóm khá”.

Để đạt được những mục tiêu này, Sở đã đưa ra 06 nhóm giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Nội dung chi tiết đính kèm file điện tử./.

Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.831
Đang truy cập 19.578