Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 04/03/2022

Sở Du lịch ban hành Kế hoạch số 56/KH-SDL, ngày 17/01/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị với mục đích nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát phản biện của người dân trong công tác cải cách hành chính.

Kế hoạch nêu rõ những nội dung tập trung tuyên truyền bao gồm:

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo tỉnh về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC ở cơ quan, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC.

- Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, Công tác chỉ đạo, điều hành….

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐTTg, ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch vụ.

- Các chương trình, chính sách khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

-Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP, ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31/07/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ: Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại cơ quan. 

- Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số PCI, ICT của Sở Du lịch nằm trong nhóm 10 đơn vị nhằm góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện CCHC; các chỉ số ICT, chính quyền điện tử của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cả nước.

- Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: giao thông, y tế, giáo dục...; đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện”.

- Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh, phòng chống dịch bệnh... đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

Nội dung chi tiết đính kèm file điện tử./.

Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 18.655