Tìm kiếm tin tức
Bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
Ngày cập nhật 08/03/2023

Ngày 13/1/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Cư trú, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021. Tại khoản 3, Điều 38 quy định: "Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022". Như vậy, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng.

 

Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp tham gia giao dịch thủ tục hành chính, dịch vụ công liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1773/UBND-KN2,ngày 02/3/2023 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu:

- Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để điều chỉnh ngay thành phần hồ sơ các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đến thông tin về cư trú của công dân để bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi người dân và Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

- Quán triệt, yêu cầu cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Thông tin chi tiết đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.450.405
Đang truy cập 14.004