Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
Ngày cập nhật 14/11/2023

Tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm quốc gia là “Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về Chính phủ số theo kịp sự phát triển của công nghệ, bảo đảm sự phát triển đồng bộ các mô hình Chính phủ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, kết nối liên thông, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin”.

Để thúc đẩy triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật do các bộ, ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, xây dựng đã ban hành, trong đó:
 
1. Về trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin
Căn cứ các quy định hiện hành, việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ quản các cơ sở 
dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin do mình quản lý, cụ thể:
- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số (điểm b Khoản 5 Điều 53) có quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: “Xây dựng các quy chuẩn hoặc quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, các quy chế, quy trình chia sẻ dữ liệu trong phạm vi dữ liệu chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý; ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia được giao làm chủ quản, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành thuộc phạm vi quản lý của mình”.
- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 đã xác định rõ một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương: “Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các kiến trúc, quy chế, quy định nội bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương về xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ số và Chính quyền số các cấp phù hợp với định hướng Chiến lược này”.
- Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia (Điều 6) có quy định: “Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm xây dựng và ban hành các tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối của cơ sở dữ liệu quốc gia được ban hành theo một trong các hình thức sau: (1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; (2) Quy định kỹ thuật”.
- Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Khoản 2, Điều 7) có quy định: “Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày hệ thống thông tin được nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương quản lý các hệ thống thông tin có trách nhiệm ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống thông tin”.
 
2. Về việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thời gian qua
a) Về danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật chung cho các cơ quan nhà nước:
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 quy định Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Danh mục này được áp dụng để làm căn cứ trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.
b) Về một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với một số hệ thống dùng chung cấp quốc gia:
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với một số bộ, ngành ban hành 04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu một số cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung phổ biến trong cơ quan nhà nước.
c) Về việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành: 
Căn cứ nhu cầu thực tiễn, các bộ, ngành đã ban hành các quy định, hướng dẫn riêng, đặc thù, đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành áp dụng cho ngành, lĩnh vực thuộc Bộ mình quản lý (có xin ý kiến góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông).
d) Về việc ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:
Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan liên quan 
xây dựng, ban hành 173 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông như: trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin mạng, chữ ký số, giao thức mạng, đánh giá sản phẩm phần mềm, kiểm thử phần mềm...
Cụ thể tại địa chỉ: https://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/134582/Danh-muc-Tieu-chuan-quoc-gia-linh-vuc-Thong-tin-va-Truyen-thong.html
 
3. Về đề nghị phối hợp
Căn cứ các quy định đã nêu bên trên, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương:
a) Nghiên cứu, sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên quy mô quốc gia (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo).
b) Khẩn trương rà soát, xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin quốc gia/chuyên ngành do mình quản lý; về xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ số và Chính quyền số do mình quản lý; xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi ban hành.
c) Có ý kiến bằng văn bản đề xuất cụ thể về nhu cầu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật dùng chung trên quy mô quốc gia để Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đưa vào kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thời gian tới. Đối với các đề xuất cần làm rõ: Mục đích; phạm vi, đối tượng áp dụng; căn cứ đề xuất; nội dung chính cần tiêu chuẩn/quy chuẩn hóa, hướng dẫn áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) để tổng hợp, xử lý. 
 
DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN, 
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
 
1. Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với một số hệ thống dùng chung cấp quốc gia
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản quản lý và điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi 01:2022 QCVN 102:2016/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản quản lý và điều hành);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư (QCVN 109:2017/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (QCVN 120:2019/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông);
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT được ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
 
2. Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành
- Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công; 
- Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành về Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước;
- Văn bản số 2092/BKHCN-TĐC ngày 03/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin TXNG SPHH quốc gia;
- Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác;
- Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000;
- Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0);
- Văn bản số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với CSDLQG về dân cư;
- Quyết định số 3680/QĐ-BHXH ngày 23/12/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;
- Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC;
- Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 13/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối, liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20;
- Văn bản số 3558/BKHĐT-ĐKKD ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương.

 

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.712.635
Đang truy cập 2.983