Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Bộ VHTTDL ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch
Ngày cập nhật 16/04/2020

Ngày 15/4/2020, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1072/QĐ-BVHTTDL quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ hội văn hóa - du lịch ở trong nước

Trong Quyết định 1072/QĐ-BVHTTDL đã nêu rõ:

1. Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh  tế - kỹ  thuật  tổ chức các dịch vụ sự nghiệp công để sử dụng vào việc xây dựng dự toán thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ hội văn hóa - du lịch ở trong nước.

2.  Định mức  kinh  tế  -  kỹ  thuật  là mức  hao  phí  cần  thiết  về  lao  động, nguyên vật liệu, máy móc,  thiết bị, dụng cụ và phương tiện để hoàn  thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định) trong một điều kiện cụ thể thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.

3.  Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quy định này là định mức tối đa. Căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan, đơn vị xem xét xác định định mức cho phù hợp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Kinh phí  tổ chức dịch vụ  sự nghiệp công được quản  lý,  sử dụng  theo đúng  định mức,  tiêu  chuẩn,  chế  độ  do  cơ  quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền  ban hành và trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. Đối với các nội dung chi  trả dịch vụ  thuê ngoài nếu  thuộc hạn mức phải đấu thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

5.  Trong trường hợp có phát sinh ngoài Quy định này, cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6.  Cơ quan, đơn vị  thực hiện dịch vụ sự nghiệp công có  trách nhiệm xây dựng dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật

Quyết định đã quy định chi tiết cho các công việc như Tổ chức hội nghị, hội thảo, chƣơng trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nƣớc ngoài;  Tổ chức, tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch ở nước ngoài; Tổ chức, tham gia hội chợ, sự kiện du lịch trong nước;  Tổ chức sản xuất ấn phẩm phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch; Tổ chức sản xuất, mua sắm vật phẩm phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch; Sản xuất video, clip xúc tiến, quảng bá du lịch;  Phát triển marketing điện tử trong lĩnh vực du lịch;  Truyền thông thƣơng hiệu du lịch Việt Nam trong và ngoài nước; Tổ chức đoàn khảo sát cho doanh nghiệp, báo chí  trong và ngoài nước; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch; Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về du  lịch trong nước; Nghiên cứu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia, thương hiệu du lịch vùng;  Tổ chức vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam; Tổ chức các cuộc thi ảnh du lịch; Tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ du lịch; Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; Xây  dựng,  triển  khai  các  chƣơng  trình  khung  quản  lý  chất lượng dịch vụ du lịch; Tổ chức, tham gia, hỗ trợ các liên hoan ẩm thực; Tổ chức,  tham gia các  sự kiện quốc gia  tiêu biểu,  liên vùng;  tổ chức các lễ hội văn hóa - du lịch ở trong nước.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020. Chi tiết Quyết định 1072/QĐ-BVHTTDL xem ở đây.

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.138.963
Truy cập hiện tại 1.850