Tìm kiếm tin tức
Những loại giấy tờ thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023
Ngày cập nhật 22/03/2023

Theo Luật Cư trú năm 2021, kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự. Sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi hoặc hết hiệu lực, người dân có thể sử dụng một trong những cách sau để tra cứu các thông tin thay thế cho sổ hộ khẩu.

 

Các loại giấy tờ thay thế sổ hộ khẩu giấy bao gồm:

Một là, công dân sử dụng thẻ Căn cước công (thẻ CCCD) dân gắn chíp điện tử (quy định tại Điều 3 và Điều 20 Luật Căn cước công dân).

Hai là, dùng điện thoại di động để đọc mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp để đọc các thông tin gồm: Số Căn cước công dân; số Chứng minh nhân dân 9 số; Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Nơi thường trú; Ngày cấp Căn cước công dân.

Ba là, tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân của mình qua cổng dịch vụ công quốc gia (theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn) để ghi nhận và lưu trữ thông tin về cư trú trong hồ sơ thủ tục hành chính.

Bốn là, sử dụng ứng dụng VneID: Công dân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên thiết bị điện tử để phục vụ gi