Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 10/04/2020

Ngày 08/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hướng dẫn số 1016/SKHĐT-ĐKKD về hướng dẫn triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh.

Trong Hướng dẫn 1016/SKHĐT-ĐKKD nêu rõ: 

Thực hiện điểm b, Khoản 1, Điều 4 Quyết số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ cụ thể như sau:
 
1. Hỗ trợ sử dụng chữ ký số công cộng. 
a) Tại thời điểm trả Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tiếp nhận Đơn đề nghị hỗ trợ chữ ký số công cộng của các doanh nghiệp thành lập mới. 
b) Định kỳ hàng tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách doanh nghiệp thành lập mới đề nghị hỗ trợ chữ ký số công cộng, gửi đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để cung cấp chữ ký số cho doanh nghiệp.
c) Định kỳ hàng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu với Cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp thành lập mới đã thực hiện kê khai thuế bằng chữ số công cộng được cấp để ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 
 2. Hỗ trợ chi phí hóa đơn điện tử.
a) Tại thời điểm trả Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tiếp nhận Đơn đề nghị hỗ trợ hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp thành lập mới.
b) Định kỳ hàng tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách doanh nghiệp thành lập mới đề nghị hỗ trợ hóa đơn điện tử, gửi đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cung cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp.
c) Định kỳ hàng tháng Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu với Cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp thành lập mới đã thực hiện xuất hóa đơn điện tử để để ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 
3. Hỗ trợ chi phí thuê kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
a) Tại thời điểm trả Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và tiếp nhận Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán của các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 
b) Định kỳ hàng tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ chi phí thuê kế toán, gửi tổ chức hành nghề có điều kiện về kế toán và thuế. Tổ chức này có trách nhiệm dự thảo hợp đồng, thỏa thuận với doanh nghiệp và tiến hành ký hợp đồng với doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ về dịch vụ thuê kế toán ngay sau khi nhận được thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
c) Định kỳ hàng quý Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu với Cơ quan thuế về danh sách các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai thuế để ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện chi trả cho tổ chức hành nghề có điều kiện về kế toán và thuế theo hợp đồng.
 
4. Hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu.
4.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:
a) Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ (theo mẫu ban hành kèm theo Quy định này, bản gốc);
b) Phương án/dự án sản xuất các sản phẩm quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 của Quyết số .../2020/QĐ-UBND ngày .../.../2020 của UBND tỉnh về việc quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh (bản gốc);
c) Hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ giữa doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ với tổ chức tín dụng (bản sao); các chứng từ trả nợ ngân hàng theo hợp đồng (bản sao); bảng tính toán lãi suất tiền vay ngân hàng (bản sao);
d) Bản đối chiếu công nợ hành năm giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng (bản sao); xác nhận của ngân hàng về tình trạng khoản vay (nhóm nợ, gia hạn nợ, cơ cấu nợ) (bản sao).
4.2. Thời điểm giải ngân kinh phí hỗ trợ: Được ghi rõ tại Quyết định hỗ trợ của Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi doanh nghiệp đã trả nợ vay cho tổ chức tín dụng (nợ gốc theo phân kỳ trả nợ tại hợp đồng tín dụng và lãi vay); không hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các khoản nợ quá hạn (nợ từ nhóm 2 trở lên, nợ gia hạn, nợ đã cơ cấu lại, nợ khoanh).
4.3. Quy trình hỗ trợ: 
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu của doanh nghiệp.
b) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Kế hoạch và  Đầu  tư phối hợp với cơ quan chuyên ngành và địa phương nơi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm để tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất của doanh nghiệp và tiến hành lập biên bản thẩm định.
c) Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thẩm định thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định hỗ trợ nếu phương án/dự án đảm bảo điều kiện hỗ trợ hoặc Văn bản từ chối hỗ trợ nếu phương án/dự án không đảm bảo điều kiện hỗ trợ (có nêu lý do).
 
Doanh nghiệp có thể tải đơn đề nghị hỗ trợ ở cuối bản tin này.
Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.147.386
Truy cập hiện tại 1.434