Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Ngày cập nhật 20/08/2021

Ngày 04/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 04/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Năm  năm  qua,  dưới  sự  lãnh  đạo  của  các  cấp  ủy  đảng  và  cả  hệ  thống chính trị, trên toàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về  tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng đối với công  tác phát hiện, xử  lý vụ việc, vụ án  tham nhũng  (Chỉ  thị 50) và Kế hoạch 03-KH/TU, ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ  thị  50  của Bộ Chính  trị  về  tăng  cường  sự  lãnh đạo  của Đảng  đối  với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (gọi tắt là Chỉ thị 50 và Kế hoạch 03), đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng  và  phát  hiện,  xử  lý  các  vụ  việc,  vụ  án  tham  nhũng.  Vai  trò,  trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị  trong công  tác phòng, chống  tham nhũng  từng bước được khẳng định và phát huy. Công  tác  thanh  tra, kiểm  tra, giám  sát được  tăng  cường; kịp  thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi  tham nhũng. Công  tác điều tra, truy  tố, xét xử các vụ án, xử  lý các vụ việc  tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, rõ đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, sai phạm kinh tế đã được xử lý dứt điểm, nghiêm khắc,  đúng  pháp  luật,  có  tác  dụng  giáo  dục,  cảnh  tỉnh,  cảnh  báo,  răn  đe, phòng ngừa. Thu hồi  tài sản  tham nhũng có chuyển biến  tích cực. Công  tác thông  tin,  tuyên  truyền về phát hiện, xử  lý  tham nhũng được đẩy mạnh,  có nhiều đổi mới. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Những kết quả đạt được nêu  trên đã khẳng định tính đúng đắn, kịp  thời, thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng  của Chỉ  thị 50 và Kế hoạch 03; đồng  thời, góp phần kiềm  chế, ngăn chặn, đẩy  lùi  tham nhũng, giữ vững ổn định chính  trị, phát  triển kinh  tế  - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Tuy  nhiên,  so  với  yêu  cầu  của  công  tác  đấu  tranh  phòng,  chống  tham nhũng, việc  triển khai  thực hiện một  số chủ  trương, giải pháp  trong Chỉ  thị 50, Kế hoạch 03 vẫn còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một  số  cấp  ủy  đảng,  cơ  quan,  đơn  vị,  địa  phương  đối  với  việc  tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có lúc còn chưa thường xuyên. Công tác tự  thanh  tra,  kiểm  tra,  giám  sát  nội  bộ  ở một  số  cơ  quan,  đơn  vị  còn  hình 
thức, chưa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03  của Ban Thường  vụ Tỉnh  ủy  về  công  tác phát  hiện,  xử  lý vụ việc, vụ án tham nhũng thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy  lùi  tham nhũng,  tiêu  cực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy  yêu  cầu  các  cấp ủy đảng,  các đảng đoàn, ban  cán  sự đảng,  các ban, ngành, đoàn  thể  triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 12.954.420
Đang truy cập 5.007