Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày cập nhật 16/01/2023

Ngày 06/1/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gởi công văn số 47/BVHTTDL-KHCNMT về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Để thực hiện các mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý  rác  thải  nhựa  đại  đương  đến  năm  2030  (Quyết  định  số  1746/QĐ-TTg  ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ), Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam  (Quyết định  số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ  tướng Chính phủ), Bộ Văn  hóa, Thể  thao  và Du  lịch  đề  nghị  các Cơ  quan  hành  chính,  đơn  vị  sự nghiệp công lập thuộc Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông  tin, Thể  thao và Du  lịch, Sở Văn hóa và Thể  thao, Sở Du  lịch  các  tỉnh, thành phố  trực  thuộc  trung ương đẩy mạnh  triển khai  thực hiện những nội dung sau: 
- Quán triệt, phổ biến sâu rộng đến tổ chức, cá nhân liên quan quy định của pháp  luật bảo vệ môi  trường về chất  thải rắn sinh hoạt,  rác  thải nhựa nhằm góp phần  thực hiện Chiến  lược quốc gia về quản  lí  tổng hợp  chất  thải  rắn  đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025: “80% các khu, điểm du  lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ  lưu  trú du  lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm  tối  thiểu một năm hai  lần phát động  tổ chức chiến dịch  thu  gom,  làm  sạch  các  bãi  tắm  biển  trên  toàn  quốc”,  và  đến  năm  2030: “100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy”; 
  -  Nghiêm  chỉnh  chấp  hành  các  quy  định  của  pháp  luật  về  bảo  vệ  môi trường;  tăng cường  triển khai các phương án giảm  thiểu chất  thải  rắn sinh hoạt, chất thải nhựa; đẩy mạnh sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường, thay thế và tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy khi tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và  rác  thải nhựa  thông qua các chương  trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, tour tuyến du lịch; các hoạt động trưng bày, triển lãm; các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm…; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn  hóa và Thể  thao, Sở Du  lịch  các  tỉnh,  thành phố  trực  thuộc  trung ương phối hợp với  các Sở, ban, ngành  liên quan  tại địa phương  trong việc xây dựng  kế  hoạch,  đề  xuất  lộ  trình  và  giải  pháp  thực  hiện  có  hiệu  quả  việc  giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lí chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa; sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường trong các hoạt động văn hóa,  thể  thao,  du  lịch,  trình Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  xem  xét phê  duyệt  và bố  trí nguồn lực  thực hiện, nhằm đạt được các mục  tiêu cụ  thể đến năm 2025 và 2030 nêu trên; 
- Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm đầu mối:  
+ Hướng dẫn các Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đẩy mạnh  công  tác  tuyên  truyền,  phổ  biến,  giáo  dục  pháp  luật  về  bảo  vệ môi trường; lồng ghép nội dung hạn chế, giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một  lần  thông qua việc đề xuất nhiệm vụ không  thường xuyên hằng năm về bảo vệ môi trường như công tác tập huấn, phát động phong trào, xây dựng các mô hình tiêu biểu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét; 
+ Phối hợp với Thanh tra Bộ định kì hoặc đột xuất tiến hành công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lí chất thải nhựa tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống, trung tâm tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trên cả nước.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.676.706
Đang truy cập 16.652