Tìm kiếm tin tức
Công khai kết quả giải quyết TTHC năm 2023 của Sở Du lịch
Ngày cập nhật 28/02/2024

Sở Du lịch có 26/26 TTHC (chiếm tỷ lệ 100%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Trong đó, có 18 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 08 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh được thực hiện nghiêm túc và ngày càng đi vào nề nếp. 

Sở Du lịch công khai kết quả giải quyết TTHC trong năm 2023 như sau: 

Trong năm 2023, 97.2% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được người dân/doanh nghiệp thực hiện ở dịch vụ công mức độ 3 và 4; 2,8% hồ sơ thực hiện ở dịch vụ công mức độ 2 bởi vì vào ngày 19/9/2023, hệ thống mạng toàn tỉnh bị lỗi do đó, người dân và doanh nghiệp không thể truy cập vào Cổng dịch vụ công của tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến, do đó Bộ phận một cửa của Sở Du lịch tiếp nhận hồ sơ theo cách truyền thống cho công dân. Bên cạnh đó, 100% kết quả giải quyết TTHC khi trả cho người dân và doanh nghiệp đều được cán bộ xử lý số hóa và trả bằng file PDF có ký số thông qua Cổng dịch vụ công và bản giấy để thuận tiện cho người dân dễ dàng theo dõi và nhận kết quả.

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 805 hồ sơ, trong đó: số mới tiếp nhận trong kỳ: 805 (trực tuyến 782; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 23); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 766; trong đó, giải quyết trước hạn: 498; đúng hạn: 267; quá hạn: 01; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 39; trong đó, trong hạn: 39, quá hạn: 0

Sở Du lịch thực hiện đăng tải công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và Trang TTĐT của Sở nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tổ chức liên quan đến giải quyết TTHC. Trong năm 2023, Sở Du lịch không nhận được bất kỳ phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng thường xuyên chú trọng công tác đào bạn cán bộ phụ trách Bộ phận Một cửa của Sở Du lịch. Hiện nay, cán bộ một cửa của Sở có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, hiểu biết về chính sách, pháp luật và nội dung công việc đảm nhiệm. Nắm vững các yêu cầu về TTHC, đặc biệt là các TTHC giải quyết theo nguyên tắc “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó còn thường xuyên hướng dẫn công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần, triển khai việc hướng dẫn công dân/tổ chức thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC không sử dụng tiền mặt trong quá trình giao dịch

 

Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.700.648
Đang truy cập 5.236