Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024
Ngày cập nhật 09/05/2024

Triển khai Công văn số 2000/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/4/2024 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Du lịch triển khai đến CBCCVC đang công tác tại Sở và toàn thể người dân, doanh nghiệp danh mục văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm, liên ngành trên 03 lĩnh vực, bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Văn bản quy phạm pháp luật pháp luật về quản lý thuế; Văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.

 

Sở Du lịch công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2024 như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong 03 lĩnh vực nêu trên trong năm 2024 của Trung ương:

- Lĩnh vực an toàn thực phẩm: 78 văn bản.

- Lĩnh vực pháp luật về quản lý thuế: 18 văn bản.

- Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm: 15 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong 03 lĩnh vực nêu trên trong năm 2024 do chính quyền địa phương tỉnh ban hành: 22 văn bản.

Sở Du lịch trân trọng thông báo./.

(Đính kèm Danh mục VBQPPL theo Công văn số 2000/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 19/4/2024 và Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

Tập tin đính kèm:
Lê Nữ Huyền Trân
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 14.733.888
Đang truy cập 19.344