Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đừng nói một đằng, làm một nẻo
Ngày cập nhật 14/06/2021

Đó là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 
Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ xuyên suốt
 
Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa nhưng di sản Người để lại cho Đảng, Nhân dân ta vô cùng đồ sộ và quý giá – đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt những bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.
 
Tổng Bí thư đánh giá, thời gian qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều Chỉ thị, Nghị quyết qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng; việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm…
 
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế vẫn cần phải khắc phục. Bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách, có mặt còn gay gắt hơn. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.
 
Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống
 
Nhắc lại một số nội dung liên quan trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc, tự giác, thực hiện hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, chú trọng quán triệt tập trung làm tốt 3 vấn đề học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
 
Đồng thời, cần thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hóa bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc trên nền tảng kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hành động. Đặc biệt, Tổng bí thư quán triệt “Đừng nói một đằng mà làm một nẻo. Nói trống rỗng, không thấm vào tim, vào gan, vào ruột mình để biến thành hành động thì không phải là học Bác”.
 
Nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết giữa học tập và làm theo, phát huy hiệu quả mối quan hệ của 3 nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa – tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.
 
Trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là cơ bản, chiến lược, chống là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần nói đi đôi với làm, rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi tự sửa. Đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh…
 
Trước đó, trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, nhìn chung việc thực hiện Chỉ thị 05 suốt 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội… Trong thời gian tới, ông Nghĩa khẳng định là cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình học tập sang làm theo Bác.
 
Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, bài phát biểu quan trọng, sâu sắc của Tổng Bí thư cùng với bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là tài liệu quan trọng có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận 01 nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả như chỉ đạo, mong muốn của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra.
 
Hoàng Thư 
Theo:baophapluat.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.566.354
Đang truy cập 1.621