Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021
Ngày cập nhật 25/12/2020

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch số 274/KH-UBND, ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021.

Theo Kế hoạch, các đề ra các chỉ tiêu cụ thể: 
1. 100% các phòng ban chuyên môn và Trung tâm TTXTDL được phân công chủ trì xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn và quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật ban hành văn bản QPPL. Phấn đấu 100% văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát, kiến nghị xử lý bằng các hình thức bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng quy định mới nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
2. 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên. 100% thủ tục hành chính (TTHC) được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%.
3. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Du lịch và Trung tâm TTXTDL theo quy định khung của Chính phủ; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 
4. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện vận hành các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử. Trong đó, trọng tâm vào các hệ thống thông tin trọng yếu: Trang thông tin điện tử của Sở; Cổng dịch vụ công; hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; Hệ thống thông tin địa lý GIS.
5. Kết nối thông suốt mạng WAN của tỉnh. Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin chính quyền điện tử của Sở Du lịch. Đẩy mạnh các giải pháp có tính dùng chung, tích hợp và theo hướng triển khai thống nhất.
6. Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành của Sở. 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định) dưới dạng điện tử. 
7. 100% tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.
8. Phấn đấu góp phần nâng vị trí xếp hạng chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu; duy trì ổn định chỉ số sẵn sàng và ứng dụng CNTT (ICT) của tỉnh trong nhóm 05 địa phương dẫn đầu cả nước.
 
Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.621.776
Đang truy cập 5.377