Tìm kiếm tin tức
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2024 - 2025
Ngày cập nhật 03/04/2024

Ngày 27/03/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND danh mục dự án kêu gọi đầu tư địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2024 - 2025.

Căn cứ Kết luận số 1187-KL/TU ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp giai đoạn 2024 - 2025;
 
Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
Căn cứ Quyết định số 74/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2024 - 2025 (Có phụ lục Danh mục dự án đính kèm) và giao Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan có trách nhiệm công bố danh mục dự án trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.
 
UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định; tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Stt Tên dự án Địa điểm Mục tiêu Diện tích
 (ha)
Ranh giới Quy hoạch (xây dựng, sử dụng đất) Thời gian dự kiến KGĐT Tiến độ thực hiện dự án Tổng vốn đầu tư dự kiến (tỷ đồng)
I KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ
1 Dự án Nhà máy luyện kim Khu phi thuế quan, KKT Chân Mây - Lăng Cô Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thép các loại sử dụng nhiên liệu sạch, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường 250.0 - Phía Bắc: Giáp đường ven biển Cảnh Dương.
- Phía Nam: Giáp KCN Chân Mây và khu dân cư hiện hữu.
- Phía Đông: Giáp KCN KPTQ Sài Gòn Chân Mây
- Phía Tây: Giáp Khu đào tạo, Khu cây xanh cách ly
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 2024 huyện Phú Lộc, thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất tại các khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
2024-2025 5 năm 32,000
2 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 02 và khu phi thuế quan Chân Mây Khu công nghiệp và khu phi thuế quan, KKT Chân Mây - Lăng Cô Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô 272.0 - Phía Bắc: Giáp Khu phi thuế quan, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
- Phía Nam: Giáp đường QL1A
- Phía Đông: Giáp đường vào cảng Chân Mây
- Phía Tây: Giáp đường Tây cảng Chân Mây
Dự án phù hợp quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;
Quy hoạch phân khu KCN số 2,3; quy hoạch phân khu KPTQ
Dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đát, kế hoạch sử dụng đất 2024 huyện Phú Lộc, thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất tại các khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
2024-2025 5 năm 1,800
3 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 1) Khu đất thuộc Khu đô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Xây dựng Khu đô thị Chân Mây trở thành Khu đô thị sinh thái, an toàn, an tâm và thân thiện với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, thông thoáng trong Khu đô thị 45.0 - Phía Bắc: Giáp đường giao thông nội bộ Khu đô thị.
- Phía Nam: Giáp đường giao thông Quốc lộ 1A.
- Phía Đông: Giáp đường giao thông nội bộ Khu đô thị.
- Phía Tây: Giáp đường trục chính Khu đô thị Chân Mây.
Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 24/02/2012
Dự án thuộc danh mục dự án phát triển nhà ở dự kiến kêu gọi đầu tư năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 19/02/2024
2024 5 năm 3,375
4 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 6) Khu đất thuộc Khu đô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Xây dựng Khu đô thị Chân Mây trở thành Khu đô thị sinh thái, an toàn, an tâm và thân thiện với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, thông thoáng trong Khu đô thị 68.8 - Phía Bắc: Giáp núi Động Nhựt.
- Phía Nam: Giáp đường ven sông Bù Lu.
- Phía Đông: Giáp sông Bù Lu.
- Phía Tây: Giáp các vị trí quy hoạch Khu đô thị Chân Mây.
Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 24/02/2012
Dự án thuộc danh mục dự án phát triển nhà ở dự kiến kêu gọi đầu tư năm 2024  được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 19/02/2024
2025 5 năm 5,160
5 Dự án Khu đô thị Chân Mây (vị trí 7) Khu đất thuộc Khu đô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Xây dựng Khu đô thị Chân Mây trở thành Khu đô thị sinh thái, an toàn, an tâm và thân thiện với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, thông thoáng trong Khu đô thị 44.6 - Phía Bắc: Giáp đường ven sông Bù Lu
- Phía Nam: Giáp sông Bù Lu.
- Phía Đông: Giáp sông Bù Lu.
- Phía Tây: Giáp các vị trí quy hoạch Khu đô thị Chân Mây.
Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 24/02/2012
Dự án thuộc danh mục dự án phát triển nhà ở dự kiến kêu gọi đầu tư năm 2024  được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 19/02/2024
2025 5 năm 3,345
6 Dự án Nhà ở xã hội tại Chân Mây (thuộc khu đô thị Chân Mây vị trí 8) Khu đất thuộc Khu đô thị Chân Mây, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Xây dựng Khu đô thị Chân Mây trở thành Khu đô thị sinh thái, an toàn, an tâm và thân thiện với môi trường, có nhiều không gian xanh, tạo môi trường sống thuận lợi, thông thoáng trong Khu đô thị 1.8 - Phía Bắc: Giáp sông Bù Lu
- Phía Nam: Giáp vị trí quy hoạch Khu đô thị Chân Mây
- Phía Đông: Giáp Khu tái định cư Lộc Vĩnh.
- Phía Tây: Giáp sông Bù Lu
Dự án thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 24/02/2013
Dự án thuộc danh mục dự án phát triển nhà ở dự kiến kêu gọi đầu tư năm 2024  được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 19/02/2024
2024 3-4 năm 225
7 Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Cả Khu vực Bãi Cả, thị trấn Lăng Cô, Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4, 5 sao. Khoảng 120ha -Phía Bắc: Giáp biển Đông.
- Phía Tây, Đông, Nam: Giáp rừng sản xuất.
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Dự án thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bãi Chuối, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  đã được phê duyệt tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 20/9/2021.
Dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 2024 huyện Phú Lộc, thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất tại các khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
2024 5 năm 2,500
8 Dự án Nhà xưởng sản xuất, sửa chữa, bảo trì Containers và kho bãi KCN số 3, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Đầu tư xây dựng Nhà xưởng sản xuất, sửa chữa, bảo trì containers và các cấu kiện kim loại; Kho bãi, lưu giữ và phân phối hàng hoá và các hoạt động phụ trợ, hỗ trợ vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương và đường bộ. 10.4 -Phía Bắc, Đông: Giáp đường quy hoạch KCN số 3.
- Phía Tây: Giáp dự án Nhà máy bánh kẹo One One, Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây.
 - Phía Nam: Giáp đất công nghiệp KCN số 3.
 Dự án phù hợp Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 02, 03 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 21/8/2023.
 Theo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phú Lộc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 04/5/2023, khu đất thực hiện dự án thuộc quy hoạch đất Khu công nghiệp.
Dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 2024 huyện Phú Lộc, thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất tại các khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
2024-2025 3 năm 500
9 Dự án kho cảng LNG Khu cảng Chân Mây, KKT Chân Mây - Lăng Cô Đầu tư xây dựng kho chứa LNG, cảng tiếp nhận LNG, đường ống dẫn LNG và các hạng mục phụ trợ kèm theo dự án 27.0
- Phía Bắc giáp đường giao thông, khu KT2.
- Phía Đông: Giáp đường ven núi.
 - Phía Tây: Giáp đường trục chính cảng Chân Mây.
 - Phía Nam: Giáp quy hoạch cảng.
 - Dự án cơ bản phù hợp Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.
 Phù hợp với Quy hoạch phân khu cảng Chân Mây
Dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 2024 huyện Phú Lộc, thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất tại các khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
2024-2025 Giai đoạn 1: 2 năm
Giai đoạn 2: 3 năm
8,600
10 Dự án đầu tư xây dựng Bến số 6 Khu cảng Chân Mây, KKT Chân Mây - Lăng Cô Xây dựng bến hàng bao kiện, container; chiều dài bến 350m; Phục vụ tàu tải trọng 70.000 DWT cập bến. Ưu tiên cho các nhà đầu tư có dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển.   13.3  - Phía Bắc: Giáp quy hoạch Bến số 5- cảng Chân Mây.
- Phía Đông: Giáp đường trục chính cảng Chân Mây.
- Phía Tây: Giáp biển.
- Phía Nam: Giáp biển.
Dự án thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng  tỷ lệ 1/2000 cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  đã được phê duyệt tại Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 29/10/2010.
Dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 2024 huyện Phú Lộc, thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất tại các khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
2024 -2025 3 năm 850
11 Nhà máy nước Lộc Thủy Khu đất thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc thuộc Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Xây dựng Nhà máy nước, cung cấp nước sạch cho khu vực Chân Mây - Lăng Cô, giai đoạn đầu công suất 22.000 m3/ng.đ;  giai đoạn hoàn thiện nâng cấp lên đến 110.000 m3/ng.đ đảm bảo nhu cầu cấp nước sạch cho địa bàn KKT Chân Mây – Lăng Cô.
- Nâng cao năng lực cấp nước, đảm bảo an ninh nước sạch, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng cấp nước tỉnh, góp phần nâng tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt gần 100% dân số theo Nghị Quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.
2.5 Ranh giới sẽ được xác định cụ thể khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
Dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 2024 huyện Phú Lộc, thuộc danh mục công trình, dự án thu hồi đất tại các khu chức năng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
2024 -2025 3 năm 210
12 Trạm dừng nghỉ loại 1 Km888+650, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc Đầu tư trạm dừng nghỉ loại 1 trên tuyến Quốc lộ 1A 2.85  - Phía Bắc giáp đường quy hoạch.
- Phía Nam giáp đường quy hoạch
- Phí Đông giáp đường quy hoạch
- Phía Tây giáp QL1A.
Phù hợp với Quyết định số 2236/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ GTVT về việc bổ sung trạm dừng nghỉ trên QL1 đoạn qua thị trấn Lăng Cô tỉnh TTH
Phù hợp với Quy hoạch phân khu xây dựng khu phía Nam   trục trung tâm KDL Lăng Cô huyện Phú Lộc
2024 -2025 3 năm 250

 

Tập tin đính kèm:
Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.519.623
Đang truy cập 2.105