Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông cáo báo chí và các bài tham luận tại Diễn đàn du lịch Huế 2020
Ngày cập nhật 10/06/2020

Danh sách các bài tham luận của các diễn giả trình bày trong Diễn đàn Du lịch Huế 2020.

I. Lễ ký kết và công bố chương trình liên kết hành động 3 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

1. Thông cáo báo chí Lễ ký kết

2. Khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

3. Bài phát biểu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Bài phát biểu UBND thành phố Đà Nẵng  

5. Bài phát biểu Tổng cục Du lịch

6. Ảnh Lễ Ký kết

II. Diễn đàn Du lịch Huế 2020

1, Chương trình tổng thể Diễn đàn Du lịch Huế 2020

2. Thông cáo báo chí

3. Công bố chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, kích cầu phát triển du lịch Thừa Thiên Huế năm 2020

5. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

6. Ảnh Diễn đàn

7. Danh mục các bài tham luận (click vào tiêu đề Tham luận để tải):